3-5 สิงหาคม 2560 อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่าย โรงเรียนมัธยม จังหวัดอุทัยธานี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

 

 

About haru