21 สิงหาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ตลอดเวลา ๑๕ ปี จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุน ปัจจุบันจังหวัดอุทัยธานี มีผลการดำเนินงาน
อยู่ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคเหนือ และมีการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ที่มีผลงานอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา มีเยาวชน
อายุ ๖-๒๔ ปี ทั้งสิ้น ๗๐,๓๒๙ คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร้อยละ ๘๖.๖๖ มีการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด ๒๔๓ ชมรม ในจำนวนนี้มีการพัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว ๖๗ แห่ง กระจายครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม มีนักเรียน จำนวน ๔๓๘ คน ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๘ ปี เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดีหรือทางที่ไม่ถูกต้องได้เสมอ การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มีความมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเอง แล้วนำสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชมรม TO BE NUMBER ONE ดำเนินการโดยยึดหลัก ๓ ก. ชมรมได้สร้างกระแสและค่านิยมในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก กิจกรรมเด่นของชมรมได้แก่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและอาสาสมัครแกนนำ รวมทั้งได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้ประสบการณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนการุ้งวิทยาคม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ ทั้งหมด ๓๐ คน กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบ พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เช่น การร้องเพลง เล่น เต้น ประดิษฐ์ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก คือ อุดมศิลป์สร้างสรรค์ สืบสานงานใบตอง ของดีเถาวัลย์แดง
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ
การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี เข้าเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนี้ เพื่อป้องกันผิดพลาดซ้ำ นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ซักถามปัญหาด้วย

About haru