22 กันยายน 2560 ประเมิน ITA

โรงเรียนการุ้งวิทยาคม รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About haru