รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม OSOI:One School One Innovation ระดับประเทศ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

About haru