ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

      โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ที่ตั้ง ๒๑๕ หมู่ ๔ ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ โทร ๐๕๖-๕๔๒๐๑๘ โทรสาร ๐๕๖-๕๔๒๐๒๐  e-mail krw_school@hotmail.com  website www.krw.ac.th

      เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๑๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหินงามสามัคคี หมู่ ๕ และ ๖ บ้านตะกรุด หมู่ ๑, ๖, ๗ และ ๑๓ บ้านหนองแกเชียงราย หมู่ ๘ และ ๑๑ ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๙ และ ๑๐

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

      โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล โดยประชาชนในเขต หมู่ ๔ ตำบลเมืองการุ้งและใกล้เคียงให้การสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๖ ห้องเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน ๕๒,๑๒๒.๔๕ บาท โดยตั้งชื่อว่า “อาคารร่วมจิตร” และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ใช้ที่ดินว่างเปล่าของกระทรวงมหาดไทย บริเวณเมืองการุ้ง หมู่ ๔ ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จำนวน ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา

      ทิศเหนือ จรด คูเมืองเก่าการุ้ง
      ทิศใต้ จรด ถนนสายการุ้ง – วัดสิงห์
      ทิศตะวันออก จรด ที่สงวนกระทรวงมหาดไทย
      ทิศตะวันตก จรด วัดเมืองการุ้ง
      กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ จำนวน ๒ ห้องเรียน และใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.๒๕๒๑ มีนักเรียน จำนวน ๖๒ คน โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวังหินวิทยาคม”

      วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นายสายันต์ รุ่งป่าสัก อาจารย์ ๑ โรงเรียนหนองขาหย่าง-วิทยา อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
      วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ นายสายันต์ รุ่งป่าสัก ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๓ นายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

      วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน “วังหิน-วิทยาคม” เป็นชื่อ“โรงเรียนการุ้งวิทยาคม” สังกัดกรมสามัญศึกษา และกองเดิมตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
      วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ไปรักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
      วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมสามัญมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสันติ จงเกษกรณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
      เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสันติ จงเกษกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคมไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
      วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายมังกร นวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
      วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายมังกร นวกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และแต่งตั้งให้ นายสุพล วิราวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
      วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
      เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวนาราม กรุงเทพมหานคร
      วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี แต่งตั้งให้ นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
      เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ แต่งตั้งให้ นายกมล วงศ์สุทธิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
      วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ แต่งตั้งให้  นายขรรค์ชัย นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
      วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ แต่งตั้งให้นายขรรค์ชัย นิโรจน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
      วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ แต่งตั้งให้  นายปรเวธฎ์ เกษมโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน

              ขวัญโรงเรียน                 “เร่งเรียน เรียบร้อย รุ่งเรือง”
              คำขวัญบุคลากร               “ศรัทธา สามัคคี มีวินัย”
              สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน        “รูปนางดารา”


              สีประจำโรงเรียน                “แดง – ขาว”
              คติพจน์ประจำโรงเรียน           “อตฺตานํ ทมยนฺติ มนุสฺสา” มนุษย์ย่อมฝึกตน

About the Author